Algemene verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

1. Alle goederen worden af fabriek getransporteerd en vervoerd ten laste van de koper.

2. Alle goederen en opdrachten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na de levering of het beëindigen van de werken. Iedere klacht of opmerking dient ons binnen de gestelde termijn te bereiken om ontvankelijk te zijn.

3. Wij doen ons best om de vooropgestelde levertermijnen te respecteren. Een vertraging in de levering of opdracht annuleert de opdracht niet.

4. Alle prijsaanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tot er een opdracht ontstaat. De overeenkomsten met onze vertegenwoordigers worden pas bindend na een schriftelijke bevestiging.

5. Betalingen: Facturen zijn netto contant te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken op het moment van verkoop.

Alle facturen zijn betaalbaar te Beverlo-Beringen, België. Betalingen waarbij geen contante betaling vereist wordt, moeten uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden. De korting van 2% op het nettobedrag mag slechts bij vervroegde betaling binnen 8 dagen na factuurdatum afgetrokken worden. Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt, is op het verschuldigde bedrag van rechtswege een intrest van 12% verschuldigd. Deze intresten blijven lopen tot op de dag van de betaling, ongeacht het feit of er een gerechtelijke procedure werd ingesteld. Indien er geen betaling volgt binnen 8 dagen na een aanmaning per aangetekend schrijven, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 Euro. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet bestaande beschouwd.

6. De goederen blijven tot en met de volledige betaling, eigendom van Dingens BV bvba.

7. Alle taksen, Btw, zijn altijd ten laste van de koper of opdrachtgever.

8. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht te Beringen en de Rechtbanken te Hasselt, België bevoegd.

9 De advies- verkoopsprijslijst die Dingens bvba aangeeft voor zijn producten dient ten alle tijden gerespecteerd te worden.